Schaderegelingsburo
R.P. van Dijk

Links

Bezoek

Afspraken rondom een bezoek:

U heeft door een gebeurtenis letsel opgelopen. In verband hiermee heeft u binnenkort een gesprek met een expert van Schaderegelingsburo R.P. van Dijk B.V. Om het gesprek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen belichten we hier vast de belangrijkste punten.

Wie zijn wij:

Schaderegelingsburo R.P. van Dijk B.V. is een bureau gespecialiseerd in het regelen van personenschade. Wij zijn een zelfstandig bureau en werken in opdracht van verzekeraars. Wij kunnen door de verzekeringsmaatschappij gevraagd zijn uw schade te behandelen. De opdracht kan echter ook beperkt zijn tot een onderzoek naar de aansprakelijkheid of een inventarisatie van de schade. In het eerste geval treden wij op namens de verzekeringsmaatschappij en zijn wij in het vervolg uw aanspreekpunt. In het tweede geval is onze betrokkenheid beperkt tot het onderzoek en/of de inventarisatie en het rapporteren daarover aan de verzekeringsmaatschappij. In dat geval blijft de verzekeringsmaatschappij zelf uw aanspreekpunt.

Doel van het gesprek:

Het doel van het gesprek is een duidelijk beeld te krijgen van de toedracht van het voorval, de gevolgen, de schade en het maken van afspraken over de verdere voortgang. Indien u prijs stelt op de aanwezigheid van een vertrouwd persoon en/of een belangenbehartiger tijdens het gesprek, bestaat daartegen uiteraard geen enkel bezwaar. Wat de aanwezigheid van een belangenbehartiger betreft, bij aansprakelijkheid zullen redelijke kosten van rechtsbijstand door de verzekeraar vergoed worden. Houdt u er rekening mee dat het gesprek 1 tot 1½ uur kan duren.

De schade:

Om uw schade te kunnen vaststellen is informatie vereist over uw situatie van vóór en na het voorval. De expert vraagt u niet alleen naar het voorval en de gevolgen, maar ook naar uw gezondheid, gezinsomstandigheden, werk en dergelijke van vóór het voorval. Voor de beoordeling van de gevolgen van het voorval is meestal inzage in relevante medische informatie noodzakelijk. Voor inzage is uw toestemming nodig. Indien u niet wordt bijgestaan door een belangenbehartiger, zal de expert u vragen een machtiging te ondertekenen waarmee u uw behandelaars toestemming geeft de benodigde informatie aan de medisch adviseur van Schaderegelingsburo R.P. van Dijk B.V. en/of de verzekeringsmaatschappij te verstrekken. De expert zal samen met u trachten uw schade in kaart te brengen.

Bij schade kunt u onder andere denken aan:

Zaakschade zoals beschadigde kleding, bril of fiets; Medische kosten als eigen bijdrage(n) voor medische behandelingen, niet vergoedde medicijnen en/of reiskosten voor bezoeken aan artsen of andere hulpverleners; Verlies van arbeidsvermogen: schade die u lijdt doordat u vanwege het letsel (tijdelijk) niet of minder kunt werken; Hulp bij persoonlijke verzorging en/of het huishouden; Smartengeld: een vergoeding voor pijn, ongemak en derving van levensvreugde.

Voorbereiding:

Voor een efficiënt verloop van het gesprek wordt u verzocht de volgende stukken en/of gegevens bij de hand te houden: Een geldig legitimatiebewijs; Uw bank- of gironummer; Gegevens met betrekking tot uw zorgverzekering, eventuele rechtsbijstandverzekering, ongevallenverzekering en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering; Naam en adresgegevens van uw huisarts, specialist en/of andere behandelaars; Gespecificeerde opgave van gemaakte kosten en de te verwachten kosten inclusief nota’s; Gegevens over uw inkomen van vóór het na het ongeval; Re-integratieplannen en de keuringsbeslissing in het kader van de Ziektewet of WIA.

Gedragscode behandeling letselschade:

Schaderegelingsburo R.P. van Dijk B.V. conformeert zich, binnen de mogelijkheden geboden door haar opdrachtgevers, aan de normering neergelegd in de Gedragscode Behandeling Letselschade. Indien de gedragscode van toepassing is, verwijzen wij u voor een uitgebreide toelichting over de gedragscode naar de website van De Letselschade Raad.

Wet Bescherming Privacy:

Schaderegelingsburo R.P. van Dijk B.V. werkt conform de Nederlandse privacywetgeving.