Schaderegelingsburo
R.P. van Dijk

Links

PRIVACY STATEMENT

Voor de behandeling en regeling van letselschade verwerken wij persoonsgegevens. Schaderegelingsburo R.P. van Dijk B.V. hecht waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. In dit statement leggen wij uit hoe wij met persoonsgegevens, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), omgaan.

Begrippen

Wij gebruiken bepaalde begrippen in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met de belangrijkste begrippen bedoelen:
- Persoonsgegevens; gegevens die direct of indirect iets over u zeggen, bijvoorbeeld naam, adres, emailadres, telefoonnummer;
- Bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens; in geval van letsel gaat het om gegevens over uw gezondheid maar ook financiƫle gegevens;
- Verwerken; alles wat er met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen uit onze administratie.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Onze opdrachtgevers, in het algemeen aansprakelijkheidsverzekeraars, zijn primair verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onze opdrachtgevers.

Verwerking van persoonsgegevens

Schaderegelingsburo R.P. van Dijk B.V. verzamelt en bewerkt persoonsgegevens, tijdens een bezoek of bespreking, telefonisch, schriftelijk of digitaal, die afkomstig zijn van:
- Partijen zelf die letselschade vorderen of hun belangenbehartiger;
- Partijen die aansprakelijk gesteld zijn voor letselschade;
- Getuigen;
- Indirect betrokkenen zoals nabestaanden, familie van slachtoffers, werkgevers, uitkeringsinstanties of bekenden.

Doel van verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de behandeling en vaststelling van uw schade. Ook gebruiken wij uw gegevens om bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor analyses en advies ten behoeve van onze opdrachtgevers, voorkoming en bestrijding van fraude en in het kader van regres.

Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden bewerkt en beheerd in een ICT-systeem en in fysieke dossiers waartoe alleen personen toegang hebben die voor geheimhouding hebben getekend. Schaderegelingsburo R.P. van Dijk B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met onze opdrachtgevers of indien wij hiervoor uw toestemming hebben. De gegevens worden in dat geval alleen verstrekt aan onze opdrachtgevers, onze medewerkers en de bij de uitvoering ingeschakelde hulppersonen zoals medisch, arbeidsdeskundig, herstelgerichte of rekenkundig adviseurs.

Bewaren persoonsgegevens

Schaderegelingsburo R.P. van Dijk B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zolang de specifieke regelgeving vereist.

Uw rechten

U hebt het recht ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen, om gegevens over te dragen, de verwerking te beperken en bezwaar te maken tegen gebruik van uw gegevens.

Indien verwerking van uw gegevens berust op uw toestemming dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Heeft u een vraag, verzoek of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u een bericht sturen naar info@srbvandijk.nl. Om er zeker van te zijn dat een van bovenstaande verzoeken door u is gedaan, controleren we uw identiteit.

Uw verzoek zal in beginsel binnen vier weken na ontvangst worden behandeld. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dit niet lukken dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Schaderegelingsburo R.P. van Dijk B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het statement voor een update van ons privacy beleid.